Jarmark Cysterski 2018

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wszystkich zainteresowanych wystawców o wypełnienie elektronicznego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, który jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Cysterskim w Pelplinie. Prosimy oczekiwać potwierdzenia Państwa zgłoszenia.

Tylko potwierdzone zgłoszenia przez Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie upoważniają Państwa do udziału w jarmarku jako wystawca.

Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować do Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie tel. 58 536-19-49 mail: info@hotelpelplin.pl

Przejdź do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO >>

Uwaga! Każdy z Wystawców zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rejestracji stoiska w XVIII Jarmarku Cysterskim w Pelplinie na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. odnośnie ochrony osób fizycznych związanej z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ z siedzibą w Pelplinie przy ul. Biskupa Dominika 11;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej pod adresem mail wprawny@diecezja-pelplin.pl;

3) odbiorcą danych osobowych jest Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie;

4) pozyskane dane przetwarzane będą w celu rejestracji podmiotów biorących udział w XVIII Jarmarku Cysterskim w Pelplinie na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;

5) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych;

6) dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4 i nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

7) każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

8) każda osoba ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.